ÖZEL KLİNİK ACIBADEM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Misafirlerimiz,

Kişisel verilerinizi ve kişisel verilerinizin korunmasını önemsiyoruz.

İşbu aydınlatma metni ile veri sorumlusu Özel Acıbadem Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Klinik Acıbadem) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca; tarafımızca toplanan, depolanan ve işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı

Klinik Acıbadem olarak kişisel verilerinizi, öncelikle bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla, tıbbi teşhis ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin karşılanması kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen tıbbi bilgilerin paylaşılması, aldığınız hizmetler karşılığında faturalandırma yapılması, almış olduğunuz sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetlerinize cevap verilebilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması, almakta olduğunuz hizmetler, tamamlayıcı hizmetler ve yeni hizmetler hakkında bilgi verilmesi, fiziksel mekan güvenliği amaçlarıyla kişisel verilerinizi topluyor ve işliyoruz.

 

 • Kişisel verilerinizin aktarılması

Kişisel verilerinizin yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında, faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla yurt içindeki kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, izin verdiğiniz ölçüde ve tedaviniz kapsamında özel sigorta şirketlerine aktarılacaktır. Yurtdışına veri aktarımı yapılmamaktadır.

 

 • Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, yazılı matbu formlar, sesli veya sessiz güvenlik kamerası kayıtları, hasta yönetim yazılımına veri girişi, misafir memnuniyet anketleri, internet sitemiz üzerinden ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleridir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. Maddesinin 3. Fıkrasındaki hüküm uyarınca Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

 • Kişisel veri sahibi sıfatıyla İlgili kişi olarak haklarınız

İlgili Kişi Sıfatıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme gibi haklarına sahipsiniz.

 

 • Kişisel veri sahibi sıfatıyla haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz

www.klinikacibademdis.com adresinden ulaşabileceğiniz Klinik Acıbadem Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak kliniğimize,

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Özel Acıbadem Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Acıbadem Mah. Acıbadem Cad. No:226/B Üsküdar/ İSTANBUL adresine iadeli taahhütlü mektupla,
 • Noter kanalıyla,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Klinik Acıbadem’e bizzat başvurarak
 • Kayıtlı Elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanarak ozelacibademagizvedissagligi@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
 • Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş olan başvuru formu güvenli elektronik imzalayarak ve kimlik doğrulama imkânın sağlanması durumunda Klinik Acıbadem’in ozelacibademdis@gmail.com elektronik posta adresine göndererek Özel Acıbadem Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne iletebilirsiniz.

 

10 Mart 2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esasa elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu bulunması zorunludur. 

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmektedir.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınızı ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.